Інформаційно-аналітичні матеріали парламентських слухань

 

 

Стенограма парламентських слухань

 

 

Тексти виступів учасників парламентських слухань, які не були виголошені

 

 

 

Проект

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

парламентських слухань від 11 січня 2012 року

на тему:

“Етнонаціональна політика України:

здобутки та перспективи”

 

Учасники парламентських слухань “Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи” усвідомлюють необхідність подальшого вирішення проблем, що склалися у етнонаціональній сфері за роки незалежності, формування нової, виваженої, дієздатної стратегії державної політики, оскільки від цього залежить стан національної безпеки та суверенітет держави. Адже питання регулювання міжнаціональних відносин і захист прав національних меншин є невід’ємною складовою державної політики в цілому.

Україна є державою з високим рівнем толерантності. Єдність українського суспільства забезпечується наданням національним меншинам можливостей для реалізації їх етнічної самобутності, використання рідної мови, культури, задоволення інших потреб та інтересів, що узгоджуються з чинним законодавством. А стійкість  міжнаціональних відносин, відсутність конфліктів та протистоянь в Україні є наслідком і свідченням  співпраці органів влади з громадськими організаціями національних меншин і національно-культурними об'єднаннями.

Разом з тим, відзначені позитивні здобутки української держави у царині етнополітики, потребують виокремлення деяких нагальних питань подальшого розвитку вказаної сфери. Актуальним завданням залишається гармонізація відносин між титульною - українською нацією та національними меншинами. Національна приналежність громадян України має бути сформована, насамперед, на засадах спільного громадянства, утвердженні громадянських свобод, побудові консолідованої демократії, забезпечення умов для повноцінного та гармонійного розвитку культур національних меншин і корінних народів. Застосування ефективних механізмів консолідації усіх етнічних складових українського суспільства є неодмінною умовою успішного розвитку України як європейської держави.

Вказане повинно визначати пріоритетні завдання органів державної влади щодо забезпечення конституційних прав представників як титульної – української нації, так і національних меншин та корінних народів на розвиток етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності, вивчення рідної мови, історії. Завданням влади є забезпечення умов всім етносам для співжиття в єдиному етнополітичному організмі для солідарного і безконфліктного способу співіснування.

Виходячи з наявної ситуації, основними завданнями, що потребують першочергового вирішення, є такі:

- вдосконалення законодавчої бази у сфері міжнаціональних відносин та гарантування прав національних меншин України, приведення її у відповідність до міжнародних стандартів та міжнародних зобов’язань України;

- забезпечення умов для розвитку етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин України, підтримка національно-культурних товариств національних меншин;

- проведення належних заходів з облаштування, адаптації та інтеграції колишніх депортованих за національною ознакою, що повернулися на проживання в Україну;

- утвердження міжнаціональної злагоди, протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості;

- забезпечення умов для задоволення національно-культурних, мовних та інформаційних потреб українців, які проживають за межами України.

З урахуванням вказаного діяльність органів державної влади має бути спрямована на такі цілі:

- забезпечення ефективної державної політики у сфері міжнаціональних відносин, розвитку культурної і мовної самобутності національних меншин;

- налагодження діалогу між органами влади та громадськими організаціями національних меншин, посилення ролі громадських консультативно-дорадчих органів у вирішенні питань етнокультурного розвитку національних меншин;

- завершення процесів облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

- збереження міжетнічного миру і упередження міжнаціональної напруженості та конфліктів на етнічній основі;

- пропагування цінностей культурного розмаїття, постійне врахування культурних, мовних, освітніх та інших соціальних потреб національних меншин України;

- сприяння зміцненню зв’язків із закордонними українцями.

В контексті європейської інтеграції Україна має вибудувати сучасну концепцію державної етнополітики, орієнтовану на демократичні європейські цінності, здатну адекватно й ефективно реагувати на зміни в етнополітичній ситуації, пов’язані з процесами глобалізації.

Це, в свою чергу, підсилює необхідність налагодження сталого діалогу між державними органами та національними громадами.

Враховуючи те, що у світі є чимало масштабних етнічних і расових проблем, які можуть поширитися і на Україну, головним стратегічним завданням держави у цій сфері слід вважати збереження і зміцнення нинішніх стабільних міжетнічних взаємин, забезпечення умов для вільного розвитку культур і мов всіх етнічних спільнот, які населяють нашу країну.

Для реалізації цього стратегічного завдання необхідно здійснити комплекс таких логічно взаємопов'язаних та ефективних заходів:

     - продовжити удосконалення законодавства, що регулює міжетнічні процеси, приводячи його норми у відповідність до змін, які сталися в Україні за роки незалежності, та його адаптацію до існуючих європейських стандартів;

- забезпечувати виконання ратифікованих Україною міжнародних угод у сфері дотримання прав національних меншин;

- спрямовувати діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері міжнаціональних відносин і забезпечення прав національних меншин, на створення належних умов для консолідації етнічних спільнот у процесах державотворення і формування на цій основі єдиного громадського суспільства;

- підтримувати діяльність громадських об'єднань національних меншин, спрямовану на збереження і розвиток їх мови, історії, культури, традицій з метою зміцнення міжетнічної злагоди, співпраці і порозуміння, збагачення культури України;

- сприяти розвитку міжкультурного діалогу етнонаціональних спільнот з метою подальшої консолідації українського суспільства;

 

- активно залучати загальнонаціональні та регіональні теле- і радіоканали, інші засоби масової інформації до популяризації культурних надбань етносів України;

- сприяти розвиткові мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням мов національних меншин із забезпеченням їх підручниками, навчально-методичною літературою, педагогічними кадрами, особливо, в сільській місцевості;

- активізувати роботу Ради міністрів та органів місцевого самоврядування  Автономної Республіки Крим щодо вирішення соціальних, освітніх і культурних проблем депортованих народів (дотримання соціальних прав, забезпечення житлом, створення умов для працевлаштування і підприємницької діяльності, розвитку мережі шкіл, відведення землі під будівництво культових споруд, тощо);

- посилити увагу до питань інтеграції в українське суспільство іммігрантів з інших країн, дотримання їх соціальних і культурно-освітніх прав;

 

- посилити роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо профілактики проявів расизму і ксенофобії, злочинності на расовому та етнічному ґрунті;

- дбати про зміцнення державності, територіальної цілісності, демократії, недопущення етнічних протистоянь, створення необхідних умов для соціально-політичної єдності як запоруки безпеки держави і громадянина.

Враховуючи те, що в сфері етнополітики, яка є пріоритетною для повноцінного розвитку держави та реалізації її євроінтеграційних прагнень, потрібні реформи,

 

учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

 

Президенту України:

1. Розглянути питання щодо утворення Державної служби у справах національностей та релігій як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого б спрямовувалась через  Міністра культури України.

2.Розглянути питання стосовно створення при Громадській гуманітарній раді Ради керівників всеукраїнських громадських організацій національних меншин України.

 

Верховній Раді України:

 

1. Забезпечити прийняття проектів законів України:

- Про Концепцію державної етнополітики в Україні;

- Про національні меншини України (нова редакція).

 

2. Прискорити розгляд проектів:

Закону про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою (реєстр. № 5515);

Закону про визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки на територію Союзу Радянських Соціалістичних Республік (реєстр. № 8692);

Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо закордонних українців)(реєстр. № 9047);

Закону про внесення змін деяких законодавчих актів України (щодо гарантування права на відзначення національних та релігійних свят) (реєстр. № 9517);

Постанови Верховної Ради України про призупинення виселення громадських організацій національних меншин України (реєстр. № 9562).

3. Унормувати в національному законодавстві України відповідальність за дії, які носять сепаратистський характер і спричиняють виникнення суспільних , міжрегіональних та міжетнічних конфліктів.

4. Провести парламентські слухання щодо дотримання законодавства  у сфері збереження національної культурної спадщини національних меншин як невід’ємної складової культури української держави.

 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин:

 

1. Одним з основних завдань своєї діяльності вважати завершення формування такої законодавчої нормативно-правової бази, яка б найбільш ефективно захищала права національних меншин, задовольняла їхні духовно-культурні потреби, сприяла їх економічній та соціальній інтеграції.

2. Систематично практикувати проведення круглих столів, семінарів, виїзних засідань з проблем забезпечення прав і свобод національних меншин України.

 

Кабінету Міністрів України:

           

1.     Розробити і подати до Верховної Ради України проекти законів:

- Про концепцію державної етнополітики;

- Про національні меншини (нова редакція);

- Про національно-культурну автономію ( згідно рекомендацій

Консультативного комітету Рамкової конвенції про захист національних меншин у висновках про стан виконання Україною цієї Конвенції);

- Про внесення змін до Закону України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”;

- Про посилення відповідальності за розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, за приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також – пряме чи непряме обмеження прав громадян за ознаками раси, кольору шкіри, етнічного походження.

2.     Розробити і затвердити:

Концепцію Державної цільової програми у сфері міжнаціональних відносин, розвитку культурної і мовної самобутності національних меншин України на період 2012-2020 роки;

Концепцію Державної цільової програми облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися на проживання в Україну, їх адаптації в українське суспільство на період  2012 - 2020 роки;

Концепцію Державної цільової програми соціально-культурного розвитку ромського етносу України  на період 2012–2020 роки.

3.      Вжити заходів щодо забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань протидії ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості, розглянути питання про створення Урядової комісії з питань протидії ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості.

4.      Передбачити у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” та на подальші роки виокремлення бюджетних видатків, спрямованих на фінансування підтримки культур національних меншин, реалізацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною в наступні  бюджетні програми:

“Заходи з відтворення культури національних меншин, фінансова підтримка газет мовами національних меншин, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин”;

“Заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради.”

5.      Розглянути питання щодо щорічного поступового збільшення  бюджетних асигнувань на розвиток культурної і мовної самобутності національних меншин України, випуск підручників мовами національних меншин до обсягів, які відповідають наявним потребам.

6.       Розширити державну підтримку друкованих та електронних видань національно-культурних товариств, передбачивши, зокрема, спеціальні асигнування Держкомтелерадіо на створення й трансляцію постійних програм мовами національних меншин, а також про життя етнічних громад України.

7.      Вжити заходів щодо відкриття (будівництва) у м. Києві Центру культур національних меншин (Будинку національностей України).

 

Міністерству культури України:

 

1.      Розглянути питання щодо утворення управління у справах національностей у складі Департаменту у справах релігій та національностей шляхом реорганізації зазначеного Департаменту.

2.       Вжити заходів щодо забезпечення утворення і діяльності Ради представників всеукраїнських громадських організацій національних меншин.

3.      Сприяти у проведенні культурно-просвітніх і науково-практичних заходів громадськими організаціями національних меншин і закордонних українців.

4.      Запроваджувати нові ефективні форми співпраці та координації діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та націоціонально-культурних товариств.

5.       Передбачити функціонування у Національному музеї історії України експозицій з історії та культури національних меншин України.

6.      Надати національно-культурним товариствам допомогу в організації регіональних музеїв культур національних меншин України або експозицій та залів, присвячених історичній та духовній спадщині національних меншин в усіх обласних музеях, у забезпеченні аматорських колективів національними костюмами, музичними інструментами.

7.      Розробити та подати на затвердження Кабінетом Міністрів України пропозиції щодо:

удосконалення механізму фінансової  підтримки програм (проектів, заходів),  розроблених  громадськими  організаціями національних меншин шляхом внесення змін до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, зокрема, передбачивши виключення з встановленого порядку проведення конкурсу громадські організації національних меншин і національно-культурні товариства;

механізму підтримки  газет,  що  видаються мовами національних меншин;

вирішення питання надання громадським організаціям національних меншин в оренду приміщень державної та комунальної форм власності для розташування в них культурних центрів національних громад без застосування конкурсних процедур і на пільгових умовах, а також щодо встановлення плати за користування комунальними послугами у таких приміщеннях на рівні тарифів, передбачених для населення.

8.      Провести Асамблею національних меншин України.

9.      Дослідити соціально-культурні потреби закордонних українців у Румунії, Угорщині, Словацькій Республіці, Російській Федерації, Республіці Молдова, Республіці Польща.

10.  Надавати підтримку інтернет - виданням і друкованим засобам масової інформації закордонних українців.

 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

 

1.      Розробити і впровадити у систему освіти Концепцію і відповідну програму виховання міжетнічної та міжконфесійної толерантності в Україні.

2.      Організувати в навчальних закладах усіх рівнів вивчення історії і культури національних меншин України, для чого видати українською мовою навчальні посібники з історії різних етносів України.

3.      Сприяти вдосконаленню практики обміну студентами та професорсько-викладацьким складом вищими навчальними закладами всіх регіонів України.

 

Міністерству соціальної політики України:

 

1.      Забезпечити реалізацію заходів, з облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство, зокрема, щодо капітального будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів Державного бюджету України в Автономній Республіці Крим, Херсонській області та м. Севастополі; проведення заходів, пов’язаних з адаптацією та інтеграцією репатріантів в українське суспільство.

2.      Провести методичний семінар-нараду з начальниками регіональних управлінь та відділів міжнаціональних відносин міських рад та райдержадміністрацій Автономної Республіки Крим на тему: “Реалізація заходів Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство у 2012 році: проблеми та шляхи їх вирішення”.

 

Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

 

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням засобами масової інформації вимог чинного законодавства при висвітленні проблем міжетнічних стосунків.

 

Центральній виборчій комісії:

 

Розробити та подати  Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до чинного виборчого законодавства з метою забезпечення реалізації положень ст. 14 Закону України “Про національні меншини”, якою  передбачено право національних громадських об'єднань висувати  своїх
кандидатів  у  депутати  на  виборах  органів   державної    влади.
 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів документів”

26 листопада 2014 14:09
18 вересня 2014 12:09
26 червня 2014 16:06
19 червня 2014 13:57
19 червня 2014 13:52
10 червня 2014 09:59
22 травня 2014 12:21
06 травня 2014 09:29
05 травня 2014 17:37
27 березня 2014 12:33