Підписання Меморандуму про взаємопорозуміння і співпрацю між Комітетом та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні

Опубліковано 22 грудня 2011, о 15:15

МЕМОРАНДУМ

про взаємопорозуміння та співпрацю між Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Міжнародною

організацією з міграції

Київ                                                                                                                        21 грудня 2011 р.

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (далі - Комітет) та Міжнародна організація з міграції (далі -МОМ), репрезентована її Представництвом в Україні, (далі - Сторони), усвідомлюючи важливість консолідації зусиль в питаннях вдосконалення законодавства України в сфері міграції, переміщених осіб, національних меншин та протидії торгівлі людьми (сфера, що стосується міграції),

домовилися про таке:

Стаття 1

У рамках відповідних мандатів та відповідно до наявних ресурсів Сторони погоджуються здійснювати співпрацю задля загальної мети вдосконалення законодавства України в сфері, що стосується міграції, збільшення соціальних, економічних та культурних вигод від міграції та пом'якшення її потенційних негативних наслідків за наступними напрямками:

1.              Розробка пропозицій та рекомендацій.

2.              Організація   спільних   заходів   (зокрема,   зустрічі,   семінари,   конференції,   навчальні програми, просвітницькі кампанії).

3.              Сприяння розвитку міжнародного співробітництва (включаючи візити за кордон для обміну досвідом).

4.              Інші спільно погоджені форми співпраці.

Стаття 2

Для забезпечення успішної реалізації цього Меморандуму Сторони в рамках їхніх відповідних мандатів та у відповідності до наявних ресурсів мають намір проводити, в міру необхідності, консультації щодо найбільш ефективних методів вдосконалення законодавства України в сфері, що стосується міграції, збільшення соціальних, економічних та культурних вигод від міграції та пом'якшення її негативних наслідків.

Стаття З

Кожна із Сторін визначає відповідальних осіб для підтримки постійних контактів щодо всіх питань, які стосуються реалізації цього Меморандуму.

Стаття 4

У рамках відповідного мандату та відповідно до наявних ресурсів участь МОМ у виконанні цього Меморандуму може передбачати наступне:


1.       На прохання Комітету здійснення огляду окремих законодавчих ініціатив в сфері, що стосується міграції, та надання відповідних коментарів стосовно них, оцінка їх відповідності до міжнародно-правових стандартів, а також найкращих практик управління міграційними процесами.

2.       Забезпечення участі експертів МОМ в комітетських слуханнях, конференціях, практичних семінарах та круглих столах, організованих Комітетом, за попередньою домовленістю між обома Сторонами.

3.       Організація конференцій, круглих столів, семінарів та тренінгів з питань міграції для народних депутатів України, працівників секретаріату Комітету, які включають, серед іншого, завідуючого секретаріатом Комітету, консультантів та експертів, що працюють в Комітеті, інших працівників Апарату Верховної Ради України та помічників-консультантів народних депутатів України з метою підвищення рівня їх обізнаності з міжнародно-правовими стандартами в сфері, що стосується міграції.

4.       Організація навчальних візитів за кордон народних депутатів України - членів Комітету та працівників секретаріату Комітету з метою обміну досвідом.

5.       Здійснення інших заходів в рамках погоджених сфер співпраці.

                                          Стаття 5

Участь Комітету у виконанні цього Меморандуму може передбачати наступне:

1.       На прохання МОМ надання інформації про законопроекти, що стосуються сфери міграції, які знаходяться на розгляді в Комітеті.

2.       Сприяння в організації зустрічей представників МОМ з народними депутатами України -членами Комітету та працівниками секретаріату Комітету.

 

3.           Забезпечення участі експертів МОМ в робочих групах щодо опрацювання окремих проектів законів в сфері, що стосується міграції, за попередньою домовленістю між обома Сторонами.

4.           Залучення народних депутатів України, працівників секретаріату Комітету, інших працівників Апарату Верховної Ради України до участі в спільних заходах.

5. Здійснення інших заходів в рамках узгоджених сфер співпраці.

Стаття  6

Сторони беруть на себе зобов'язання зберігати у режимі суворої конфіденційності будь-яку інформацію, у тому числі особисту інформацію, яка стає відомою чи потрапляє у розпорядження Сторін у зв'язку із цим Меморандумом. Сторони не повідомляють таку інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони і особи, якої така інформація стосується. Принципи поводження з інформацією МОМ, додані до цього Меморандуму, повинні застосовуватися у будь-яких випадках використання чи обробки персональних даних у зв'язку із цим Меморандумом. Це зобов'язання лишається в силі і після закінчення дії цього Меморандуму.


Сторони зобов'язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

                              Стаття 7

Цей Меморандум укладається терміном на один рік і набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

Дія цього Меморандуму автоматично продовжуватиметься на наступний однорічний термін, якщо жодна із Сторін не пізніше як за два місяці не сповістить іншу Сторону про припинення його дії.

                              Стаття 8

До цього Меморандуму за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни. Запропоновані зміни оформлюються відповідними протоколами та стають невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Жодне положення цього Меморандуму не впливає на привілеї та імунітети МОМ. як міжнародної організації.

Будь-які суперечки, протиріччя чи вимоги, які випливають або пов'язані з цим Меморандумом, розв'язуватимуться згідно із Статтею 5 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері міграції від 3 грудня 1999 року.

Меморандум укладено й підписано 21 грудня 2011 р. українською та англійською мовами у двох примірниках (по одному для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу. У випадку розбіжностей між двома версіями, англійській версії надається перевага.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку